Huggy Wuggy and kissy missy In Real Life First meeting (movie Animation)

Channel:
Subscribers:
1,140,000
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=QTXuT53e-9IPoppy Playtime
Game:
Duration: 1:47
113,607 views
511


Huggy Wuggy got into a dark forest and heard a cry for help. Huggy Wuggy came running to help and saw that someone had fallen into the pit and was asking for a ladder. Huggy Wuggy handed the ladder and met with Kissy Missy. Huggy Wuggy and Kissy Missy fell in love at first sight!
Director/VFX: Max Fashchenko
Huggy Wuggy was created by Playtime CO. Huggy Wuggy is a major antagonist in the 2021 horror video game Poppy Playtime, serving as the main antagonist of the first (and currently only) chapter "A Tight Squeeze".
Music (from Epidemic Sound):
The Unveiling - Christoffer Moe Ditlevsen
ES_Somewhere Then - GEMINII
#HuggyWuggy #KissyMissy #InRealLife
Director/VFX: Max Fashchenko
Dễ thương Wuggy đã vào một khu rừng tối tăm và nghe thấy một tiếng kêu cứu. Dễ thương Wuggy chạy đến để giúp đỡ và thấy rằng ai đó đã rơi vào bẫy và đã được yêu cầu thang. Dễ thương Wuggy tay các bậc thang và gặp Kissy Missy. Dễ thương Wuggy và Kissy Missy rơi vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Giám đốc/ANIMATION: Max Fashchenko
Dễ thương Wuggy được tạo ra bởi Playtime CO. Dễ thương Wuggy là một chính nhân vật phản diện trong 2021 kinh giờ Chơi thuốc Phiện, phục vụ như chính đất của người đầu tiên (và hiện nay chỉ có) chương "Một Bóp Chặt".
Âm nhạc (Dịch Âm thanh):
Các Tiết Lộ - Cabana Moe Ditlevsen
ES_Somewhere Sau đó - GEMINII
#HuggyWuggy #KissyMissy #InRealLife
Giám đốc/ANIMATION: Max Fashchenko
प्यारा वुगी एक अंधेरे जंगल में मिला, और मदद के लिए रोना सुना । प्यारा वुगी मदद करने के लिए दौड़ता हुआ आया और देखा कि कोई जाल में गिर गया है और सीढ़ियों से पूछा गया था । प्यारा वुगी सीढ़ी को हाथ देता है और किस्सी मिस्सी से मिलता है । क्यूट वुगी और किस्सी मिस्सी पहली नजर में प्यार में पड़ जाते हैं!
निदेशक/एनीमेशन: अधिकतम Fashchenko
प्यारा वुगी प्लेटाइम कंपनी द्वारा बनाया गया है । प्यारा वुगी 2021 के व्यावसायिक घंटों के खेल में एक मुख्य खलनायक है खसखस, पहले (और वर्तमान में केवल) अध्याय "ए टाइट स्क्वीज़"के मुख्य मैदान के रूप में काम करते हैं ।
संगीत (महामारी ध्वनि):
प्रकट - Christoffer मो Ditlevsen
ES_Somewhere तो - GEMINII
#HuggyWuggy #KissyMissy #InRealLife
निदेशक/एनीमेशन: अधिकतम Fashchenko
Tags:
huggy wuggy
poppy playtime
poppy playtime chapter 2
Kissy Missy
in Real Life
Huggy Wuggy in Real Life
Real Life
Huggy Wuggy Origins
poppy playtime animation
huggy wuggy in real life
kissy missy
I'm not a monster
Wanna Live
in real life
irl
real life huggy wuggy
huggy wuggy fnf
huggy wuggy animation
huggy wuggy song
HUGGY WUGGY IS NOT A MONSTER
huggy wuggy meme
kind huggy wuggy
kissy missy and huggy wuggy
popy
huggy wuggy and kissy missy
love
storyOther Statistics

Poppy Playtime Statistics For GameInFilm

At this time, GameInFilm has 113,607 views for Poppy Playtime spread across 1 video. Less than an hour worth of Poppy Playtime videos were uploaded to his channel, making up less than 0.34% of the total overall content on GameInFilm's YouTube channel.