අලුත්ම නැවු වලිය  - Sea of Thieves - Haunted Shores

අලුත්ම නැවු වලිය - Sea of Thieves - Haunted Shores

Subscribers:
11,800
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=xmwG37YcfwMSea of Thieves
Game:
Duration: 1:30:11
2,896 views
393   7


Buy Game : https://www.gamivo.com/?glv=091wampf
Donate : https://www.paypal.me/ShemiraMalshan
Join Us Teamspeak 3 : ts.victrixesports.lk
#SeaofThievesSL
#HauntedShoresLIVE
#SeaofThievesSinhala
Other Videos By Shemira Gaming


2020-07-02The Crew 2 | කව්ද හොදම වැඩ්ඩා | Kawda Hodama Wadda
2020-06-30Golem ව අල්ලමු | ARK: Survival Evolved | Rock Elemental Taming
2020-06-28අලුත්ම නැවු වලිය - Sea of Thieves - Haunted Shores
2020-06-18පට්ට අලුත් මැප් එක - ARK: Survival Evolved - Genesis -SL
2020-06-15බර අදිමු - Euro Truck Simulator 2
2020-06-12කරන්න තියා හිතන්නවත් එපා | Drug Dealer Simulator | EP 1
2020-06-10යලි අතීතයට - Road Trip - GTA V
2020-06-08ගජ මිතුරෝ | The Crew 2
2020-06-03මිලියන 4 රේ ලෙජන්ට් | Sea of Thieves
2020-05-29අලුත්ම Truck එක | Euro Truck Simulator 2
2020-05-27අගහරු වල මිනි කන මකුළුවෝ | Memories of Mars
2020-05-25ආතල් කෝටියයි | ChAbhi - JONtY SL-VLOG
2020-05-23පළමු අත්දැකීම | Borderlands 3 - Coop - First Impressions - Sinhala
2020-05-19සවාරිය | Euro Truck Simulator 2 - SL
2020-05-15නැවේ අදීපති Shemira | Sea of Thieves - Ft ChAbhi - Chethana - Oshada - IRON_KNIGHT
2020-05-13T REX අල්ලමු | ARK Survival Evolved
2020-05-11කව්ද කියන්නේ Death කියලා | PUBG Mobile
2020-05-08අලුත් තැන් සොයා | Green Hell Coop
2020-05-06Ferrariයෙන් යුරෝපේ වටේ | Euro Truck Simulator 2 Ft ChAbhi | Chethana | Oshada
2020-05-03මිලියන 3 නේ ලෙජන්ට් | Sea of Thieves Ft ChAbhi | Chethana | Oshada
2020-05-01🔴 කව්ද බන් අංකල් | Secret Neighbor Ft ChAbhi