എന്നെ underestimate ചെയ്ത് ഊള ആകുന്ന ആദ്യത്തെ ടീമല്ല ഇത് #1v4 #shorts #bgmi #pubg #bgmishorts

എന്നെ underestimate ചെയ്ത് ഊള ആകുന്ന ആദ്യത്തെ ടീമല്ല ഇത് #1v4 #shorts #bgmi #pubg #bgmishorts

Channel:
Subscribers:
34,300
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=j-brevfNY-EDuration: 0:47
6,953 views
1,033   5


#short​​​​​​​​​​​ #shorts​​​​​​​​​​​ #pubgshort​​​​​​​​​​​ #shortvideo​​​​​​​​​​​ #exe​​​​​​​​ #PUBGEXE​​​​​​​​

PAYPAL : https://streamlabs.com/phoenixyt9
Discord Link : https://discord.gg/9dg2rqe​​​​​​​​​​​...
INSTAGRAM : phoenixytonline
FACEBOOK : Phoenix YT

SYSTEM SPECS

GIGABYTE 1660ti
MSI B450 PRO VDH MAX
240GB M.2 WD
RYZEN 5 3600
HDD 1TB
RAM 8 x 2 RIPJAWS#pubgm​​​​​​​​​
#Pubgmobile​​​​​​​​​
#pubgmalayalam​​​​​​​​​
#Phoenixyt​​​​​​​​​
#trollpubg​​​​​​​​​
#trollmalayalam​​​​​​​​​
#pubg​​​​​​​​​.exe
#shorts​​​​​​​​​
#shortsmalayalam​​​​​​​​​
#pubgfunny​​​​​​​​​
#pubgtolls​​​​​​​​​
#shortvideos​​​​​​​​​
#youtubeshorts​​​​​​​
#pubgexe​​​​​​​
#clutch​​​​​​​
#1v4clutch​​​​​​​
#squadwipe​​​​
#ReFLxclan
#maalbro
#bgmi
#pubgindia
#gameloopindia
#1v4
#pubgfunny
Other Videos By Phoenix YT


2021-09-14എന്നെ underestimate ചെയ്ത് ഊള ആകുന്ന ആദ്യത്തെ ടീമല്ല ഇത് #1v4 #shorts #bgmi #pubg #bgmishorts


Other Statistics

PLAYERUNKNOWN'S Battlegrounds Mobile Statistics For Phoenix YT

At this time, Phoenix YT has 2,681,761 views for PLAYERUNKNOWN'S Battlegrounds Mobile spread across 430 videos. The game makes up over 39 days of published video on his channel, roughly 35.98% of PLAYERUNKNOWN'S Battlegrounds Mobile content that Phoenix YT has uploaded to YouTube.