Mas Bayu

Mas Bayu

Views:
278,335
Subscribers:
1,850
Videos:
93
Duration:
1:54:42
Indonesia
Indonesia
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCbKrUrOHjzK1b5XPr_tRygA
About Mas Bayu

Sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ ʏᴀ Lᴜʀᴅ..
Aɢᴀʀ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀKᴇʀᴇɴ ᴅᴀʀɪ ɢᴡ.
Iɴsʏᴀᴀʟʟᴀʜ ᴜᴘʟᴏᴀᴅ ᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ/ᴍɪɴɢɢᴜ,ᴋᴀʟᴏ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜʀᴜɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ sᴀᴛᴜ ᴍɪɴɢɢᴜ ɢᴋ ᴜᴘʟᴏᴀᴅ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴀʀᴛɪ ᴋᴜᴏᴛᴀ ɢᴡ ʜᴀʙɪs:) .
Most Viewed GamesLatest Videos


Truck Canter KULI MANJA Oleng Parah!
2021-02-12 2:10:44 AM ● 118 views ● 0:39
Nyodrek truck Canter MECCA AZZAHRA
2021-01-06 6:02:12 AM ● 217 views ● 0:39
Klarifikasi
2021-01-05 7:49:29 PM ● 395 views ● 0:20
Nyodrek truck canter MUTIARA EXECUTIVE || #CCTV_KERNEKAN_CITYoyi
2021-01-04 6:56:55 PM ● 81 views ● 1:01