TryndPenguin

TryndPenguin

Views:
239,439
Subscribers:
2,840
Videos:
123
Duration:
10:03:20:25
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCx2iSKHYR-vRpTFnqzWKccA
< no description available >Most Viewed GamesLatest Videos


2021-12-03 6:09:44 PM ● 1,951 views ● 3:56:32
30/11 : Hế lô mấy anh em. HARD 700Đ nào
2021-11-30 5:29:46 PM ● 2,416 views ● 3:15:52
26/11 : Chơi game vui vẻ.
2021-11-26 5:24:43 PM ● 2,069 views ● 2:58:18
25/11 : Thất bại này penguin xin nhận lỗi T_T
2021-11-25 5:04:47 PM ● 3,846 views ● 2:41:41
23/11 : Lạnh thế này ở nhà chơi game mới chiến.
2021-11-23 5:14:03 PM ● 2,980 views ● 2:55:53
22/11 : Lên đỉnh cùng tryndamere cầm nhịp độ nàooo
2021-11-22 5:43:33 PM ● 6,125 views ● 4:13:04
21/11 : Mới ốm dậy nay live chiều cho mn luôn nhó.
2021-11-21 12:08:51 PM ● 1,378 views ● 3:24:56