ShinR3A07

ShinR3A07

Views:
34,435
Subscribers:
155
Videos:
220
Duration:
1:22:12:14
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UC_Jbcr_tyQiHcpDiUCPbMVQ
About ShinR3A07

Lưu lại những kỉ niệm khi chơi game.
(This place is memories of my gaming journey)
Most Viewed GamesLatest Videos


Extraordinary Ones - Sơ lược kĩ năng Crimps
2019-09-08 9:00:14 AM ● 77 views ● 2:40 100.00% liked
Extraordinary Ones - Sơ lược kĩ năng Dracula
2019-08-30 6:31:36 AM ● 205 views ● 2:32 100.00% liked
Âm dương sư - SSR Otakemaru : Tự tin 10 bùa + Săn Bất Tri Hỏa tập 3
2019-08-28 1:00:03 AM ● 391 views ● 11:12 100.00% liked
Extraordinary Ones - Sơ lược kĩ năng Dara
2019-08-24 12:30:00 AM ● 230 views ● 3:58 100.00% liked
Extraordinary Ones - Sơ lược kĩ năng Cera
2019-08-08 7:00:00 AM ● 116 views ● 2:43 100.00% liked
Extraordinary Ones - Sơ lược kĩ năng Lotus
2019-08-03 11:00:00 PM ● 134 views ● 3:13 100.00% liked
Âm dương sư - Săn Bất Tri Hỏa tập 2 : 1 Cơ hội không trùng
2019-08-02 7:00:27 AM ● 48 views ● 6:38 100.00% liked
Saint Seiya Awaken - 90 Rolls Arayashiki Shaka
2019-08-01 7:00:06 AM ● 217 views ● 13:33 100.00% liked
Extraordinary Ones - Gameplay #43 : 7723
2019-07-31 11:00:02 PM ● 96 views ● 19:22 100.00% liked
Extraordinary Ones - Sơ lược kĩ năng Jing Wei
2019-07-30 11:00:00 PM ● 107 views ● 2:19 100.00% liked