මට ඕනේ සැපේ ඉන්ඩ ඕනේ නෑ මරාගන්ඩ (+18)

Channel:
Subscribers:
2,760
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=DWbf_33m7tIDuration: 0:00
61 views
36


I9 8700K
Aurus Gaming 5 Z370 Motherboard with WIFI Bluetooth and LED Post code
Patriot Viper DDR4 16GB (2x8GB) 3600Mhz
OLOy Warhawk Aura Sync RGB DDR4 16GB (2x8GB) 3600Mhz (32GB 3600mhz)
Scythe Mugen 5 Air cooler
2TB NVME M.2 PCIE SSD
1 TB Seagate HDD
2 TB Seagate HDD
Fractal meshify C Case
Seasonic 850W 80 Plus Gold PSU Modular
Rog Strix GeForce RTX 3090 12GB Graphics Card
EZDIY-FAB RGB FAN 3

#sinhalagameplay #gtavrp #pcgaming