hinhanhlichsu-org

hinhanhlichsu-org

Views:
2,388,799
Subscribers:
9,330
Videos:
643
Duration:
4:20:47:35
United States
United States
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/hinhanhlichsu
About hinhanhlichsu-org

Hình Ảnh Lịch Sử - Historical Pictures nơi lưu giữ hình ảnh, phim tài liệu xưa của Việt Nam và trên thế giới. Những hình ảnh đem lại cái nhìn về luật pháp, đời sống và xã hội phong kiến Việt Nam và thế giới.
Most Viewed GamesLatest Videos


Nhóm Y tế Úc Đại Lợi tại Long Xuyên năm 1964
2021-09-15 11:30:04 AM ● 185 views ● 3:57
Ông Trần Văn Hương trở thành Thủ tướng VNCH năm 1964
2021-09-14 11:00:11 AM ● 250 views ● 5:03
Người dân Công giáo định cư tại Biên Hòa năm 1965
2021-09-12 11:30:22 AM ● 300 views ● 1:50
Biểu tình chống đối Nguyễn Khánh năm 1964
2021-09-11 11:30:03 AM ● 466 views ● 1:57
Nghề bán báo ở Sài Gòn năm 1964
2021-09-10 11:00:11 AM ● 201 views ● 0:57
Sinh viên biểu tình ở Sài Gòn năm 1964
2021-09-09 11:30:00 AM ● 357 views ● 3:24
Tiền đồn ở A Shau năm 1964
2021-09-08 12:30:19 PM ● 364 views ● 1:06
Binh sĩ VNCH hành quân tại Quảng Ngãi năm 1964
2021-09-07 11:26:43 AM ● 481 views ● 1:34